Projekty VaV

Spolupracujeme s českými univerzitami i komerčními společnostmi...

Realizujeme projekty výzkumu a vývoje v oblasti dopravy, inteligentních dopravních systémů, indoor mapování a lokalizace. Na řešení spolupracujeme s českými univerzitami i komerčními společnostmi.

 

 

Mezinárodní projekty

   
 

Název: Green Your Route: A European innovative logistic platform for last mile delivery of goods in urban environment
Kód: LIFE17 ENV/GR/000215
Program LIFE
Doba řešení: 2018 - 2022
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: University of Thessaly; Athinaiki Metaforiki SA; CHAPS spol. s r.o.; ITACA S.R.L.; Militos Consulting S.A.; A&E PAPARITSIDIS OE; Plus Metaforiki
Anotace: Projekt je zaměřen na vytvoření platformy pro plánování tras s ohledem na environmentální dopad zvolené trasy.

   
       
 

Projekty spolufinancované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(za spoluúčasti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj)

   
 

 

   
 

Název: Inteligentní management parkování ve městech
Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004921
Program: Aplikace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2017 – 2019
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Eltodo, a.s., CAMEA spol. s r.o.
Anotace: Cílem projektu je vytvořit informační systém pro řidiče, který bude nepřetržitě shromažďovat data z vytvořené senzorické sítě, která sleduje obsazenost parkovacích míst v rámci celého města, popř. jeho části. Na základě získaných dat bude informační systém poskytovat řidičům informace o obsazenosti v reálném čase včetně krátkodobé predikce.

 
     
 

Název: Výzkum metod a technologií detekce polohy a navigace ve vnitřních prostorách budov s ohledem na jejich zefektivnění a optimalizaci
Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004361
Program: Aplikace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2017 – 2019
Statut: příjemce
Řešitelský tým: EFEX, s.r.o.
Anotace: Cílem projektu je napomoci zkvalitnění funkce veřejných a privátních budov, docílit energetické úspory těchto objektů nebo zvýšit jejich uživatelský komfort pomocí analýzy možnosti využití indoor technologií, které jsou schopny lokalizovat a sledovat pohyb osob v uzavřených prostorách prostřednictvím běžné bezdrátové komunikace mobilních telefonů, videodetekce a dalších technologií v reálném čase, data ukládat a následně analyzovat.

 
     
 

Název: Optimalizace datové základny a informačních systémů ve veřejné dopravě s využitím metod data miningu a mapových služeb
Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004435
Program: Aplikace - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2017 – 2019
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: CHAPS spol. s r.o.
Anotace: Cílem projektu je vývoj datové základny informačních systémů pro veřejnou dopravu, výzkum a následný vývoj datových modelů, software nástrojů, aplikací a služeb, které budou dostupné zároveň pro odborníky z oblasti veřejné dopravy i pro cestující. Významným cílem je vytvoření aplikace, sloužící jako komplexní editační nástroj a registr k identifikaci a lokalizaci zastávek a linek veřejné dopravy.

 
     
 

Název: Výzkumné centrum prostorových digitálních dat
Kód: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000159
Program: Potenciál - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Doba řešení: 2017 – 2018
Statut: příjemce
Anotace: V rámci projektu bude vybudováno nové výzkumné centrum pro oblast zpracování digitálních dat vybavené nejnovějšími technologiemi. Projekt umožní zvýšení kapacit společnosti pro realizaci výzkumně-vývojových aktivit v oblasti sběru, zpracování, implementace a distribuce prostorových dat. Výzkumné centrum bude zřízeno na pobočce společnosti v Brně. 
Výzkumnou infrastrukturu nabízíme rovněž k pronájmu za tržní cenu. Zde naleznete Seznam pořízených technologií.

 
 

 

 
 

 Projekty financované s podporou Technologické agentury ČR

 
  Název: Výzkum alternativních metod určení polohy a jejich integrity s GNSS pro řidiče využívající C-ITS
Kód: CK01000163
Program: 1.VS programu DOPRAVA 2020+
Doba řešení: 2020-2022
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., Tritium Systems, s.r.o., České vysoké učení technické v Praze
Anotace: Cílem projektu je za využití dostupných bezdrátových technologií vyvinout infrastrukturu, hardware a softwarové nástroje pro poskytování informací o poloze vozidel řidičům v případě absence GNSS. Na základě spolupráce dojde k vytvoření celkem osmi výstupů. Výsledky projektu pomohou k výraznému zpřesnění určování polohy vozidel v tunelech nebo podzemních parkovištích pomocí C-ITS systémů a zlepšení efektivity a dostupnosti dopravních informací a poskytování informací o poloze vozidel správcům dopravní infrastruktury a složkám IZS.
 
     
  Název: Digitalizace a automatizace sběru dat s využitím BIM modelu dopravních staveb za účelem zefektivnění jejich výstavby a údržby a aktualizace dopravních prostorových dat
Kód: CK01000164
Program: 1.VS programu DOPRAVA 2020+
Doba řešení: 2020-2022
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., VARS BRNO a.s., CEE Systems s.r.o.  
Anotace: Cílem projektu je navržení systému (procesu) využití dat, která vznikají z projektů BIM, pro databáze systémů pro správu majetku a aktualizaci dat sloužících pro plánování a řízení dopravy. Projekt umožní zajistit efektivní zavádění, resp. využití BIM v praxi dopravních staveb pozemních komunikací, jejich správě a pasportizaci. To povede k digitalizaci životního cyklu silničních staveb, k získávání aktuálních dat pro správu majetku a plánování a řízení silniční dopravy prostřednictvím aktualizace Global Network.
 
     
  Název: Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy
Kód: CK01000165
Program: 1.VS programu DOPRAVA 2020+
Doba řešení: 2020-2022
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., T-MAPY spol. s r.o., XT-Card a.s., ČVUT, VŠE
Anotace: Projekt je zaměřen na analýzu a predikci dat produkovaných systémy veřejné dopravy běžně provozovaných v rámci dopravní obslužnosti integrovaných dopravních systémů. Unikátnost spočívá ve využití kombinace datových zdrojů multimodálního plánovače, systému dispečinku a zúčtovacího systému, schopnosti přiřazovat transakční a další informace ke konkrétnímu spoji ve skutečném čase jízdy. V rámci projektu vznikne šest výstupů, které umožní data ukládat, analyzovat a predikovat, vznikne datové úložiště, tři SW nástroje pro analýzu a predikci dat, nástroj pro personifikaci multimodálního plánování a SW nástroj pro podporu operativního a strategického řízení VD, celé řešení bude ověřeno provedením poloprovozu.
 
     
  Název: Systém pro zavádění konceptu Mobilita jako služba do praxe
Kód: TH04010381
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon
Doba řešení: 2019 - 2021
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CHAPS spol. s r.o., České vysoké učení technické v Praze
Anotace: Cílem projektu je vývoj intermodálního plánovače s funkcemi pro podporu konceptu Mobilita jako služba a tím podpořit zavedení tohoto konceptu do praxe na území ČR.
 
     
  Název: Dopady zavádění nízkoemisní mobility na snižování environmentálních vlivů městských aglomerací
Kód: TH04030403
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon
Doba řešení: 2019 – 2021
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Eltodo, a.s., Univerzita Pardubice
Anotace: Projekt si klade za cíl optimalizovat a zefektivnit dopravní toky ve vybraných oblastech aglomerací, minimalizovat environmentální zatížení oblasti a snížit spotřebu energie pro dopravu pomocí sofistikovaných algoritmů pro řízení dopravy při současném nasazení nízkoemisních dopravních prostředků.
 
     
  Název: Systém pro podporu městské mobility a provozu inteligentních sídel se zohledněním specifických potřeb osob
Kód: TJ01000384
Program na podporu aplikovaného výzkumu Zéta
Doba řešení: 2018 – 2019
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: České vysoké učení technické v Praze – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Anotace: Cílem projektu je za využití metod participativního designu vytvořit software pro testování modelu multimodálního plánovače. Tento SW bude připraven pro všechny typy uživatelů mobility včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a rovněž bude zohledňovat všechny módy dopravy a jejich kombinace.
 
     
  Název: Automatická detekce nebezpečných míst směrového a výškového vedení trasy pozemních komunikací analýzou prostorových dat a systém varování řidiče
Kód: TH03010478
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon
Doba řešení: 2018 – 2020
Statut: příjemce
Řešitelský tým: Vysoké učení technické v Brně
Anotace: Tento projekt je zaměřen na plošnou a automatickou identifikaci nebezpečných míst ve směrovém a výškovém vedení tras analýzou prostorových dat. V rámci projektu budou zohledněny požadavky plynoucí z dalších možných způsobů využití dat o vertikální a horizontální křivosti, data budou připravena v podobě výstražných bodů pro implementaci do navigačních zařízení či NDIC.
 
     
  Název: Integrace služby hledání tras a navigačního systému pro hendikepované osoby s agendními systémy a open daty měst
Kód: TH03010447
Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon
Doba řešení: 2018 – 2020
Statut: příjemce
Řešitelský tým: T-Mapy spol. s r.o.; České vysoké učení technické v Praze
Anotace: Cílem projektu je rozvoj systému usnadňující pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu ve městech. V projektu bude tento systém integrován se systémy pro vedení městských agend a pasportizačními systémy. Dále budou analyzovány a integrovány datové zdroje, část výzkumu se zaměří také na vývoj efektivních metod dlouhodobé aktualizace dat.
 
     
 

Název: Automatizované mapování tras a bariér pro pěší a hendikepované (AUTOMAP)
Kód: TH02010839
Program Epsilon
Doba řešení: 2017 – 2019
Statut: příjemce
Řešitelský tým: Vysoké učení technické v Brně
Anotace: Cílem projektu je vyvinout systém, který umožní efektivní poloautomatizované vytváření mapových podkladů vnitřních prostor budov i venkovních tras pro pěší se zvláštním ohledem na specifické potřeby hendikepovaných (detekce bariér, obtížnost průchodu, orientační prvky).

 
     
 

Název: Inovativní nástroje pro automatizovanou správu, aktualizace a korekce mapových podkladů nejen pro navigační systémy (INASAMP)
Kód: TH01010586
Program Epsilon
Doba řešení: 2015 – 2017
Statut: příjemce
Řešitelský tým: Univerzita Karlova v Praze
Anotace: Obsahem řešení projektu je vytvoření souboru softwarových řešení automatizované detekce a zpřesňování geoprvků mapových či navigačních podkladů a jejich změn v průběhu času z pořízených georeferencovaných snímků, ortofot a dat leteckého laserového skenování, případně optických dat dálkového průzkumu Země na pozemních komunikacích za účelem jejich evidence, zpřesnění a aktualizace bez nutnosti terénní rekognoskace a dalšího ověřování přímo na síti pozemních komunikací. Výstupy budou využity pro automatizovanou aktualizaci navigačních mapových podkladů, ve webových mapových službách a dalších aplikacích.

 
     
 

Název:  Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomocí inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů (SMARTNET)
Kód: TA04031418
Program Alfa
Doba řešení: 2015 – 2017
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.Eltodo, a.s.
Anotace: Obsahem projektu je vývoj, instalace, testování sensorické sítě a následná datová integrace do unikátního celku s možností poskytování užitných informací koncovým uživatelům se záměrem snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v městských oblastech. Součástí projektu je vytvoření kompletní analýzy současného stavu řešení dopravy v klidu, jejích vazeb a možných dopadů na řízení dopravy v definované zatížené oblasti.

 
     
 

Název: Komplexní řešení distribuce dopravních informací ve standardizovaných formátech (KAMELOT)
Kód: TA04031524
Program Alfa
Doba řešení: 2014 – 2016
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: TamTam Research s.r.o., České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Anotace: Cílem projektu je umožnit poskytovatelům primárních dopravních dat (např. intenzity dopravy, dojezdové doby, obsazenost parkovišť atp.) jejich poskytování odběratelům prostřednictvím převodu dat do různých standardizovaných formátů včetně převodu popisu polohy tak, jak to vyhovuje odběratelům a zároveň řeší řadu souvisejících agend (správa odběratelů, monitoring, archivace).
Web projektu: lokaj.cz/kamelot

 
     
 

Název: Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci (ROUTE4ALL)
Kód: TA04031574
Program Alfa
Doba řešení: 2014 – 2016
Statut: příjemce
Řešitelský tým: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Anotace: Obsahem projektu je vývoj rozšířeného datového modelu navigační mapy pro handicapované osoby a zároveň vytvoření metodiky jeho interpretace a implementace pomocí webových mapových služeb. Výstupy tohoto projektu budou moci využít výrobci navigačních zařízení pro tvorbu plnohodnotné navigace pro handicapované spoluobčany.

 
     
 

Název: Centrum pro rozvoj dopravních systémů (RODOS)
Kód: TE01020155
Program Centra kompetence
Doba řešení: 2012 – 2018
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., CE-Traffic, a. s., KVADOS, a. s., Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Kapsch Telematic Services spol. s r. o., CAMEA, spol. s r. o., ELTODO EG, a. s., ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Anotace: Centrum pro Rozvoj Dopravních Systémů (RODOS) je společným projektem spolupracujících výzkumných institucí a podniků určujících směr rozvoje inteligentní mobility v České republice. Centrum je financováno programem Centra kompetence Technologické agentury ČR. Cílem je vytvořit nad silniční dopravou pomocí nových nástrojů dopravní informatiky komplexní informační nástavbu a integrovat ji do stávajících telematických systémů.
Web projektu: www.centrum-rodos.cz

 
     
 

Název: Systémy udržitelné intermodální dopravní dostupnosti (SUIDOD)
Kód: TA02030394
Program Alfa
Doba řešení: 2012 – 2014
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Česká zemědělská univerzita v Praze
Anotace: Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření inovativních softwarových nástrojů zejména pro tvorbu podkladů pro projekty udržitelného řízení územního rozvoje a logistických společností. Řešení projektu jsou založena na volbě nejvhodnějších (multimodálních) tras, které vychází z dopravních vztahů mezi cestujícími a jejich cíli.

 
     
 

Název: Automatická detekce dopravních objektů na pozemních komunikacích pro pasportizaci, aktualizaci navigačních podkladů a asistenci řidiče (DOPANAR)
Kód: TA02030673
Program Alfa
Doba řešení: 2012 – 2015
Statut: příjemce
Řešitelský tým: Západočeská univerzita v Plzni
Anotace: Projekt DOPANAR řeší automatizaci získávání a využití navigačních podkladů, konkrétně v oblasti informacích o dopravních objektech, jako jsou například dopravní značky. Cílem projektu je výzkum v oblasti metod automatické detekce dopravních objektů z vizuálního záznamu (fotografie či video) snímaného za průjezdu sledovaným územím. Dalším cílem je vývoj softwarových modulů pro automatizaci sběru dat a jejich využití pro pasportizaci, aktualizaci navigačních podkladů a online asistenci řidiče.
Web projektu: www.kky.zcu.cz

 
     
 

Název: Datový sklad projektové dokumentace pozemních komunikací a jeho užití při posuzování bezpečnosti staveb TEN-T (DATATENPOK)
Kód: TA02030833
Program Alfa
Doba řešení: 2012 – 2014
Statut: příjemce
Řešitelský tým: VARS BRNO a. s., Vysoké učení technické v Brně
Anotace: Projekt je zaměřen na vytvoření datového skladu projektové dokumentace pozemních komunikací v ČR a webového portálu pro publikaci projektové dokumentace a sdílení souvisejících informací. Cílem je sdílet projektovou dokumentaci především mezi auditory bezpečnosti pozemních komunikací, kteří vykonávají audity podle novely zákona č. 13/1997. Projekt má pozitivní vliv na zvýšení množství a kvality informací, které mají vliv na bezpečnost dopravní infrastruktury.

 
     
 

Název: Univerzální digitální model pozemních komunikací (UDMPK)
Kód: TA01030968
Program Alfa
Doba řešení: 2011 – 2013
Statut: příjemce
Řešitelský tým: VARS BRNO a. s., Univerzita Pardubice
Anotace: Cílem projektu je navrhnout geografickou složku univerzálně využitelného datového podkladu, který bude splňovat potřebné parametry pro to, aby mohl být akceptován jako geografický standard v oblasti pozemních komunikací v ČR. Projekt vytvoří sjednocující platformu pro lokalizaci jevů na pozemních komunikacích tak, aby vyhovoval všem typům agend - minimálně pro sběr pasportních dat, hospodaření s pozemními komunikace a lokalizaci dopravních událostí a dat z telematických zařízení.

 

 


Chcete se dozvědět více? Zeptejte se našich projektových manažerů:

Mgr. Hana Křepelková | krepelkova@ceda.cz | + 420 226 201 103


Tento web používá soubory cookie k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací