Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné licenční podmínky pro data

2023

Čl. I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné licenční podmínky (dále také jen „VLP“) společnosti CEDA Maps a. s., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČ 26429632, DIČ CZ26429632 (dále také jen „CEDA“, nebo „Poskytovatel“) tvoří samostatnou část obsahu licenční smlouvy k užívání Digitálních map uzavřené mezi Poskytovatelem licence a Nabyvatelem licence (dále jen „licenční smlouva“). Odchylná ujednání licenční smlouvy mají před zněním těchto VLP přednost. Poskytovatel je oprávněn udělit Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Digitální mapy (dále také jen „licence“) v rozsahu a za podmínek stanovených licenční smlouvou.
 2. Digitální mapou se pro účely licenční smlouvy rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření, např. v podobě kartografického, nebo jiného díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), nebo v podobě samostatné databáze nebo samostatně poskytnutých dat (dále také jen „Digitální mapa“ nebo „Digitální mapy“). Poskytovatel prohlašuje, že je pořizovatelem databáze k Digitálním mapám specifikovaným v licenční smlouvě.
 3. Tyto VLP upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě uzavřené licenční smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem.
 4. Pojmy užívané těmito VLP mají stejný význam v celém textu licenční smlouvy, včetně nabídky nebo objednávky.
 5. VLP jsou dostupné na webové adrese: www.ceda.cz/licencni-podminky/pro-data.
 6. Hovoří-li se v těchto VLP o Digitální mapě v jednotném čísle, rozumí se tím dle okolností i význam pojmu v množném čísle a naopak.
 7. Digitální mapa jako autorské dílo a/nebo databáze požívá ochrany AZ a zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a Nabyvatel je oprávněn ji užít pouze v rozsahu a způsobem určeným Poskytovatelem v licenční smlouvě.

Čl. II. Uzavření licenční smlouvy

 1. Licenční smlouva musí být uzavřena písemně. Uzavření licenční smlouvy v jiné, než písemné formě je vyloučeno.
 2. K uzavření licenční smlouvy dochází okamžikem připojení podpisu obou smluvních stran k licenční smlouvě, nebo vyslovením souhlasu (např. v textu e-mailové zprávy, nebo v textu samostatné objednávky) Nabyvatele s nabídkou Poskytovatele, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 3. Nabídkou se pro účely těchto VLP rozumí písemný návrh Poskytovatele na uzavření licenční smlouvy obsahující alespoň identifikaci smluvních stran, ujednání o předmětu licence, době trvání licence, typ licence, množstevní a územní rozsah licence, výši odměny, a odkaz na tyto VLP. Jiné právní jednání neobsahující alespoň v předchozí větě uvedené náležitosti není nabídkou a Poskytovatele nezavazuje k jakémukoliv plnění.

Čl. III. Předmět licence

 1. Tyto VLP se vztahují na veškeré Digitální mapy společnosti CEDA uvedené v licenční smlouvě.
 2. Jednotlivé Digitální mapy a jejich technické parametry jsou popsány na webových stránkách: www.ceda.cz, a/nebo je jejich popis přílohou licenční smlouvy. Technické parametry Digitálních map se mohou v průběhu času měnit (např. doplněním obsahu, aktualizací formátu). Těmito změnami nebude dotčena sjednaná kvalita Digitálních map, ani omezen rozsah jejich užití.
 3. Poskytovatel licenční smlouvou poskytuje Nabyvateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Digitální mapu (licenci) v rozsahu stanoveném licenční smlouvou a těmito VLP, a Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu.

Čl. IV. Předání předmětu licence

 1. Poskytovatel zpřístupní Nabyvateli Digitální mapu zasláním odkazu a návodu na její stažení na e-mailovou adresu Nabyvatele uvedenou v licenční smlouvě, nebo Nabyvatelem Poskytovateli sdělenou pro tento účel, není-li sjednáno jinak.
 2. Poskytovatel zašle Nabyvateli odkaz do 10 pracovních dní po připsání odměny za licenci na účet Poskytovatele a po vydání příslušné verze Digitálních map, není-li sjednáno jinak.
 3. Okamžikem předání Digitální mapy se rozumí okamžik převzetí nosiče dat Nabyvatelem, je-li Digitální mapa tímto způsobem předávána, nebo okamžikem stažení Digitální mapy z odkazu zaslaného Poskytovatelem na e-mailovou adresu Nabyvatele dle odst. 1 tohoto článku, nebo uplynutím desátého dne po odeslání nosiče dat Poskytovatelem či zaslání odkazu pro stažení na e-mailovou adresu Nabyvatele dle odst. 1 tohoto článku.

Čl. V. Aktualizace 

 1. Aktualizací se rozumí Digitální mapa v podobě Poskytovatelem provedených aktualizací oproti jakékoliv předchozí podobě Digitální mapy (dále také jen „aktualizace“). Aktualizace doplňuje či nahrazuje Digitální mapu, jež je předmětem licence.
 2. Poskytovatel licenční smlouvou poskytuje Nabyvateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Digitální mapu (licenci) v podobě Poskytovatelem provedených aktualizací, je-li v licenční smlouvě aktualizace výslovně sjednána.
 3. Licence k Digitální mapě v podobě Poskytovatelem provedených aktualizací je poskytována na dobu sjednanou v licenční smlouvě za podmínek stanovených licenční smlouvou a těmito VLP.

Čl. VI. Odměna a platební podmínky

 1. Licence může být poskytována jako úplatná nebo bezúplatná.
 2. Je-li licence úplatná, je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši sjednané v licenční smlouvě. Vedle odměny je Nabyvatel povinen Poskytovateli zaplatit daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající právním předpisům platným a účinným ke dni vystavení příslušného daňového dokladu.
 3. Nabyvatel je povinen zaplatit Poskytovateli odměnu za licenci na základě daňového dokladu – faktury (dále také jen „faktura“), vystavené Poskytovatelem ke dni uzavření licenční smlouvy, k okamžiku sjednání prodloužení trvání licenční smlouvy na dobu určitou, nebo k okamžiku sjednání prodloužení období trvání poskytování aktualizací, a to až 30 dnů před začátkem dalšího období, na které má být faktura vystavena, není-li sjednáno jinak.
 4. Nabyvatel je povinen zaplatit Poskytovateli odměnu za sjednané aktualizace jednorázově na základě faktury, vystavené Poskytovatelem dle předchozího bodu, není-li sjednáno jinak.
 5. Odměna je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Nabyvateli.
 6. Zaplacením odměny se rozumí připsání příslušné částky na účet Poskytovatele uvedeného v licenční smlouvě.
 7. Pro případ porušení povinnosti Nabyvatele zaplatit Poskytovateli odměnu, je Poskytovatel oprávněn zamezit Nabyvateli v přístupu k Digitální mapě, nebo k její aktualizaci.
 8. Je-li licenční smlouva ujednána na dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců a odměna je hrazena opakovaně na určité období, je Poskytovatel oprávněn jednostranně zvýšit celkovou sjednanou odměnu na dané období o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem (dále také jen „inflace“) za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém má být faktura na dané období vystavena. Poskytovatel je oprávněn tímto způsobem zvýšit sjednanou odměnu o inflaci za každý kalendářní rok vždy pouze jedenkrát. Inflace může být zohledněna za všechny předcházející roky, za které nebyla uplatněna, a to kdykoliv v průběhu trvání licenční smlouvy, s tím, že v takovém případě se přírůstky průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášených Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní roky sčítají. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje. 
 9. Zvýšení odměny podle předchozího odstavce je Poskytovatel povinen Nabyvateli písemně oznámit nejpozději s fakturou na období, na které je faktura vystavována. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou odměnu a způsob výpočtu zvýšení odměny.

Čl. VII. Rozsah a podmínky licence

 1. Nabyvatel je oprávněn užívat Digitální mapu v rozsahu a za podmínek stanovených licenční smlouvou a těmito VLP. 
 2. Licence k Digitální mapě je poskytována jako nevýhradní.
 3. Licence k Digitální mapě je poskytována jako územně neomezená, není-li v licenční smlouvě sjednáno jinak.
 4. Z hlediska doby trvání je licence poskytována: ▪ na dobu neurčitou, kdy lze Digitální mapu užívat bez časového omezení; ▪ na dobu určitou, kdy lze Digitální mapu užívat po dobu stanovenou v licenční smlouvě.
 5. Z hlediska typu a množstevního rozsahu je licence poskytována jako:
  • uživatelská – podle licenční smlouvou stanoveného počtu uživatelů na straně Nabyvatele (per uživatel, bez ohledu na konkrétní přístupový hardware)
  • serverová – podle licenční smlouvou stanoveného počtu souběžně připojených uživatelských stanovišť, resp. uživatelů na straně Nabyvatele připojených k stanovenému počtu serverů (per server a per počet souběžně připojených uživatelských stanovišť, resp. uživatelů);
  • terminálová – podle licenční smlouvou stanoveného počtu konkrétních zařízení (každé přístupové zařízení s konkrétním jedinečným identifikátorem);
  • internetová – pro použití v aplikacích Nabyvatele přístupných neomezenému počtu uživatelů (třetích osob) přes internet, a to vždy v uzavřeném formátu, který neumožňuje třetí osobě přístup ke zdrojovým datům;
  • intranetová – pro použití dat v interní síti Nabyvatele za firewallem / loginem, tedy pro vlastní zaměstnance a pro skupinu dalších osob s vlastním přístupem do vnitřní sítě (intranetu) Nabyvatele;
  • internet + intranet – kombinující internetovou a intranetovou licenci;
  • korporátní – neomezené využití v rámci organizace Nabyvatele kombinující internetovou, intranetovou a neomezenou uživatelskou licenci;
  • neomezená – umožňující množstevně neomezené užití i pro třetí osoby;
  • projektová – pro časově omezené a dále blíže upřesněné využití v rámci řešení licenční smlouvou identifikovaného projektu Nabyvatele; 2/2
  • pro sledování objektů – podle licenční smlouvou stanoveného počtu sledovaných zařízení (např. vozidel s jednoznačným identifikátorem – např. RZ)
 6. Nabyvatel je oprávněn využívat Digitální mapy jako referenční data. Referenčními daty pro účely těchto VLP se rozumí podkladové informace, které slouží k upřesňování geometrické přesnosti a vlastností objektů.
 7. Nabyvatel je oprávněn v procesu užívání Digitální mapy přiřazovat jejím grafickým prvkům nové grafické vlastnosti (barva, symbol, popis) a negrafické vlastnosti (atributy).
 8. Nabyvatel je oprávněn využívat Digitální mapu pro tvorbu odvozených, kvalitativně nových informací jako jsou analýzy obalových zón, sdružování objektů a další bez konečného vymezení. Tyto analýzy je Nabyvatel oprávněn využívat pouze pro vlastní potřebu a v rámci komunikace se svými partnery a zákazníky, nikoliv komerčně.
 9. Nabyvatel je oprávněn provádět formátové a souřadnicové konverze Digitální mapy. Na všechna takto vzniklé odvozeniny Digitální mapy se vztahují ustanovení těchto VLP jako na předmět licence dle licenční smlouvy.
 10. Nabyvatel je povinen zabezpečit Digitální mapu proti ztrátě, odcizení či zneužití ze strany třetích osob.
 11. Nabyvatel není oprávněn měnit geometrický tvar grafických prvků a topologii grafických prvků.
 12. Nabyvatel není oprávněn zpřístupnit Digitální mapy nebo jejich části žádnou formou (např. formou poskytnutí primárních dat Digitální mapy nebo jejich zveřejnění pomocí služeb, tiskových výstupů, veřejné datové sítě, internetu, intranetu) jakýmkoliv třetím osobám nad rámec poskytnuté licence.
 13. Nabyvatel není oprávněn využívat Digitální mapy pro tvorbu jakéhokoliv obdobného produktu, ať už za účelem komerčního nebo nekomerčního využití.
 14. Nabyvatel není oprávněn provádět dekompilace, úpravy, zpracování či jiné změny Digitální mapy nebo její části, a to ani za účelem odstranění vad.

Čl. VIII. Oprávnění užívat Digitální mapu třetími osobami

 1. Nabyvatel není oprávněn udělit podlicenci, postoupit licenci či práva (zužitkovat, vytěžit) k Digitální mapě nebo jejich výkon, ani Digitální mapu zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z běžného užívání, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, není-li licenční smlouvou stanoveno jinak.
 2. Nabyvatel není oprávněn zcizit, půjčit, postoupit, rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat Digitální mapu třetí osobě, není-li licenční smlouvou stanoveno jinak.
 3. Umožňuje-li licenční smlouva Nabyvateli udělit podlicenci třetím osobám, je podlicence poskytována pouze v rozsahu běžného užití výstupů aplikací využívajících Digitální mapy, není-li sjednáno jinak.
 4. Umožňuje-li licenční smlouva Nabyvateli udělit podlicenci (umožnit přístup) k Digitálním mapám třetím osobám, je Nabyvatel povinen vždy: ▪ označit každou Digitální mapu mapové okno (pokud je to technicky proveditelné) a související dokumentaci, nebo listinu textem ve znění „Mapová data: CEDA © “ případně s logem Poskytovatele místo slova CEDA; ▪ písemně informovat (např. ve smluvních podmínkách nebo v doprovodné dokumentaci k Digitální mapě) třetí osobu o existenci autorských práv Poskytovatele k Digitální mapě a zákazu využívání Digitálních map třetí osobou k jinému než běžnému užití výstupů aplikací využívajících Digitální mapy, není-li sjednáno jinak.
 5. Nabyvatel je v případě OEM nebo partnerské podlicence povinen kdykoliv na žádost Poskytovatele poskytnout Poskytovateli seznam osob, kterým byla podlicence poskytnuta, a prokázat splnění povinností dle předchozího odstavce.

Čl. IX. Odpovědnost za škodu a vady

 1. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vhodnost užití Digitální mapy pro Nabyvatelem zvolený účel ani za výsledky, vzešlé z užívání Digitální mapy.
 2. Nabyvatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady v užívání Digitální mapy způsobené nevhodným hardwarovým nebo softwarovým nastavením nebo vybavením Nabyvatele.
 3. Poskytovatel nese odpovědnost výhradně za polohovou přesnost a aktuálnost dat k okamžiku sběru dat a jejich zapracování, a to tak, jak je běžné k povaze Digitálních map.
 4. Právo Nabyvatele na uplatnění nároků z vad Digitálních map (reklamace) není výše uvedeným dotčeno, uplatňovat lze však jen takové nároky z vad, které jsou ve zjevném nepoměru k technické specifikaci dat (Digitálních map), a to především s ohledem na polohovou přesnost a aktuálnost vztahující se k okamžiku datové uzávěrky konkrétní verze Digitální mapy.

Čl. X. Sankce

 1. Pro případ prodlení Nabyvatele se zaplacením odměny je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 2. Pro případ porušení povinností Nabyvatele stanovených v čl. VII. odst. 6, 7, 9, 11 a 14 těchto VLP je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 3. Pro případ porušení povinností Nabyvatele stanovených v čl. VII. odst. 8, 10, 12 a 13 nebo v čl. VIII. odst. 1 a 2 těchto VLP je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 4. Pro případ porušení povinností Nabyvatele stanovených v čl. VIII. odst. 4 těchto VLP je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 5. Pro případ porušení povinností Nabyvatele stanovených v čl. VIII. odst. 5 nebo v čl. XIV. odst. 3 těchto VLP je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den trvání prodlení se splněním povinnosti.
 6. Povinnost Nabyvatele k náhradě škody není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčena. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Nabyvateli náhradu škody i nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty.

Čl. XI. Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy, porušil-li Nabyvatel některou z povinností stanovených v čl. VII, odst. 8, 10, 12 a 13 nebo čl. VIII, odst. 1 nebo 2 těchto VLP, a dále v případě opakovaného podstatného porušení ostatních ujednání licenční smlouvy ze strany Nabyvatele ve smyslu ust. § 2002 OZ. Opakovaným porušením licenční smlouvy se rozumí každé druhé a další porušení stejné povinnosti stanovené licenční smlouvou.
 2. Nabyvatel je oprávněn odstoupit od licenční smlouvy v případě opakovaného podstatného porušení licenční smlouvy ze strany Poskytovatel ve smyslu ust. § 2002 OZ. Opakovaným porušením licenční smlouvy se rozumí každé druhé a další porušení stejné povinnosti stanovené licenční smlouvou.
 3. Odstoupení od licenční smlouvy musí být druhé smluvní straně doručeno písemně a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
 4. Účinky odstoupení se nedotýkají nároků smluvních stran na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení licenční smlouvy.
 5. V případě odstoupení Poskytovatele od licenční smlouvy je Nabyvatel povinen Digitální mapu vrátit Poskytovateli nejpozději do 7 dnů ode dne doručení písemného odstoupení Nabyvateli a písemně Poskytovateli potvrdit zničení všech jejich případných kopií.

Čl. XII. Prolongace licenční smlouvy

 1. Licenční smlouvu sjednanou na dobu určitou lze prodloužit na základě písemné dohody mezi smluvními stranami uzavřením dodatku k licenční smlouvě, nebo konkludentně, tj. zaplacením faktury doručené Nabyvateli před uplynutím doby, na kterou je licenční smlouva sjednána. Pro účely prodloužení trvání licenční smlouvy se faktura doručená Nabyvateli považuje za nabídku na prodloužení licenční smlouvy za podmínek sjednaných v licenční smlouvě, jejíž doba trvání je prodlužována a s odměnou ve výši stanovené ve faktuře. Na postup při sjednávání prodloužení licenční smlouvy se čl. II těchto VLP použije obdobně.
 2. Pro účely prodloužení licenční smlouvy dle tohoto článku VLP se na licenční smlouvu užijí VLP platné a účinné k okamžiku uzavření dodatku k licenční smlouvě, resp. k okamžiku zaplacení faktury.

Čl. XIII Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel informuje Nabyvatele ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),že bude v souvislosti s plněním licenční smlouvy zpracovávat identifikační a kontaktní osobní údaje Nabyvatele, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob. Zpracování osobních údajů bude Poskytovatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro účely plnění licenční smlouvy, a to po dobu nezbytnou pro plnění licenční smlouvy, nejméně však po dobu stanovenou dotčenými právními předpisy. Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány žádným třetím stranám, s výjimkou externí účetní kanceláře, právní kanceláře a auditora, a to na základě smlouvy o zpracování těchto údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele https://www.ceda.cz/ochrana-informaci.

Čl. XIV. Závěrečná ustanovení 

 1. Práva a povinnosti z licenční smlouvy se řídí českým právem.
 2. Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu měnit tyto VLP. V takovém případě je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu uveřejnit aktualizovanou verzi VLP na svých webových stránkách, příp. je zaslat na e-mail Nabyvatele. Pro účely licenční smlouvy se vždy užijí VLP platné a účinné k okamžiku uzavření smlouvy, nebo dodatku smlouvy, nebo k okamžiku sjednání jakékoliv změny v předmětu licence.
 3. Nabyvatel je povinen nejpozději do 7 dnů od ukončení licenční smlouvy zničit nebo vrátit Poskytovateli Digitální mapy a písemně Poskytovatelovi potvrditsmazání všech jejich kopií.

Dokument ke stažení