Přeskočit na hlavní obsah

Mezinárodní projekty

Kód: TM04000040
Program: Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2
Doba řešení: 2023-2025
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní, INTENST Corporation s.r.o., Autocrypt Co., Ltd, Korea Automotive Technology Institute, Myongji University, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta eletrotechniky a informatiky
Anotace: Cílem je identifikovat a popsat rizika spojená s kyberbezpečností spojenou s provozem připojených, spolupracujících a autonomních vozidel v oblasti výměny informací mezi vozidly, vozidlem a telematickými systémy na dopravní infrastruktuře a v dopravně informačních a řídicích centrech od správce pozemních komunikací pomocí datové C-ITS komunikace. Posuzovány budou otázky kyberbezpečnosti spojené se systémem spolehlivé lokalizace autonomních vozidel založené na HD mapách. Budou navrženy simulační modely reprezentující technické prostředky komunikačních řetězců u vozidel s ADAS a dalšími pokročilými el. systémy auton. vozidel,vhodná opatření,postupy a procesy pro zajištění digit. bezpečnosti provozu auton. vozidel, včetně ověření navrženého řešení na funkčních vzorcích-Misbehaviour Detection.

Kód: LIFE17 ENV/GR/000215
Program: LIFE
Doba řešení: 2018 - 2022
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: University of Thessaly; Athinaiki Metaforiki SA; CHAPS spol. s r.o.; ITACA S.R.L.; Militos Consulting S.A.; A&E PAPARITSIDIS OE; Plus Metaforiki
Anotace: Projekt je zaměřen na vytvoření platformy pro plánování tras s ohledem na environmentální dopad zvolené trasy.