Přeskočit na hlavní obsah

Projekty financované s podporou Technologické agentury ČR

Kód: CL01000141
Program: CL - Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030
Doba řešení: 2024-2026
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., VUT Brno - Fakulta strojního inženýrství
Anotace: Záměrem projektu je rapidně zkrátit dobu potřebnou pro vývoj a testování a vytvořit prostředí pro efektivní vývoj pokročilých algoritmů a systémů budoucích generací vozidel, a tím urychlit přechod k vysoce automatizované a autonomní mobilitě. Projekt se zaměřuje na rozvoj simulátorů pro pokročilé asistenční vozidlové a autonomní systémy pomocí využití detailního modelu reálného prostředí vytvořených UHD mobilním map. systémem a dále dynamických veličin z dostupné senzoriky na dopravní infrastruktuře a ve vozidlech. Cílem je vytvoření UHD virt. dvojčete pozemní komunikace pro potřeby simulátoru, ve kterém bude umožněno testovat virt. dvojče vozidla, a navíc případně umožnit přenos dat ze senzorů na reálné infrastruktuře do simulátoru. Tím se navýší věrohodnost simulovaných parametrů.

Kód: CK04000088
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
Doba řešení: 2023-2025
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní, INTENS Corporation s.r.o., Tritium Systems, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Anotace: Cílem projektu je vytvoření komplexního systému pro zvýšení bezpečnosti dopravy, spolehlivosti navigace, informační podpory při mimořádných situacích a využití kooperativních či autonomních systémů v tunelových stavbách a jejich bezprostředním okolí pomocí pokročilých lokalizačních technologií. Využity budou technologie umístěné na dopravní infrastruktuře, které umožní kontinuální přesnou lokalizaci vozidel, zpracování dat na úrovni centrálního systému, řídícího systému tunelu a předání varovných a řídicích pokynů zpět do vozidel. V rámci projektu budou pro další zvýšení bezpečnosti zkoumány nové přístupy a metody využívající informace z vozidel i vlastní infrastruktury na bázi C-ITS komunikace s důrazem na specifika tunelových staveb, kde je bezpečnost zcela zásadní.

Kód: CK03000179
Program: DOPRAVA 2020+
Doba řešení: 2022-2024
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., INTENS Corporation s.r.o., ČVUT, ŠKODA DIGITAL s.r.o., ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Západočeská univerzita v Plzni
Anotace: Cílem projektu bude pilotně otestovat a definovat možnosti využití HD map pro potřeby autonomní mobility. Během projektu bude vytvořen testovací úsek, který bude vybaven dodatečnou senzorikou, která bude umožňovat v reálném čase detekovat překážky na vozovce a v jejím okolí. Na tomto úseku se budou zároveň pohybovat testovací vozidla, která budou vybavena další senzorikou pro detekci mimořádností na vozovce. Data budou zároveň přenášena na server, kde budou implementována do vytvořených HD map testovacího úseku a část také do stávajícího 3D modelu města Plzně. Vznikne tak dynamický digitální model (tzv. digitální dvojče) pilotního úseku. Na základě provedených testů na závěr vznikne metodika, která bude jasně definovat požadavky na dynamické HD mapy pro potřeby autonomního mobility.

Kód: CK01000163
Program: 1.VS programu DOPRAVA 2020+
Doba řešení: 2020-2022
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., Tritium Systems, s.r.o., České vysoké učení technické v Praze
Anotace: Cílem projektu je za využití dostupných bezdrátových technologií vyvinout infrastrukturu, hardware a softwarové nástroje pro poskytování informací o poloze vozidel řidičům v případě absence GNSS. Na základě spolupráce dojde k vytvoření celkem osmi výstupů. Výsledky projektu pomohou k výraznému zpřesnění určování polohy vozidel v tunelech nebo podzemních parkovištích pomocí C-ITS systémů a zlepšení efektivity a dostupnosti dopravních informací a poskytování informací o poloze vozidel správcům dopravní infrastruktury a složkám IZS.

Kód: CK01000164
Program: 1.VS programu DOPRAVA 2020+
Doba řešení: 2020-2022
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., VARS BRNO a.s., CEE Systems s.r.o.  
Anotace: Cílem projektu je navržení systému (procesu) využití dat, která vznikají z projektů BIM, pro databáze systémů pro správu majetku a aktualizaci dat sloužících pro plánování a řízení dopravy. Projekt umožní zajistit efektivní zavádění, resp. využití BIM v praxi dopravních staveb pozemních komunikací, jejich správě a pasportizaci. To povede k digitalizaci životního cyklu silničních staveb, k získávání aktuálních dat pro správu majetku a plánování a řízení silniční dopravy prostřednictvím aktualizace Global Network.

Kód: CK01000165
Program: 1.VS programu DOPRAVA 2020+
Doba řešení: 2020-2022
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., T-MAPY spol. s r.o., XT-Card a.s., ČVUT, VŠE
Anotace: Projekt je zaměřen na analýzu a predikci dat produkovaných systémy veřejné dopravy běžně provozovaných v rámci dopravní obslužnosti integrovaných dopravních systémů. Unikátnost spočívá ve využití kombinace datových zdrojů multimodálního plánovače, systému dispečinku a zúčtovacího systému, schopnosti přiřazovat transakční a další informace ke konkrétnímu spoji ve skutečném čase jízdy. V rámci projektu vznikne šest výstupů, které umožní data ukládat, analyzovat a predikovat, vznikne datové úložiště, tři SW nástroje pro analýzu a predikci dat, nástroj pro personifikaci multimodálního plánování a SW nástroj pro podporu operativního a strategického řízení VD, celé řešení bude ověřeno provedením poloprovozu.

Kód: TH04010381
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon
Doba řešení: 2019 - 2021
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CHAPS spol. s r.o.České vysoké učení technické v Praze
Anotace: Cílem projektu je vývoj intermodálního plánovače s funkcemi pro podporu konceptu Mobilita jako služba a tím podpořit zavedení tohoto konceptu do praxe na území ČR.

Kód: TH04030403
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon
Doba řešení: 2019 – 2021
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Eltodo, a.s.Univerzita Pardubice
Anotace: Projekt si klade za cíl optimalizovat a zefektivnit dopravní toky ve vybraných oblastech aglomerací, minimalizovat environmentální zatížení oblasti a snížit spotřebu energie pro dopravu pomocí sofistikovaných algoritmů pro řízení dopravy při současném nasazení nízkoemisních dopravních prostředků.

Kód: TH03010478
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon
Doba řešení: 2018 – 2020
Statut: příjemce
Řešitelský tým: Vysoké učení technické v Brně
Anotace: Tento projekt je zaměřen na plošnou a automatickou identifikaci nebezpečných míst ve směrovém a výškovém vedení tras analýzou prostorových dat. V rámci projektu budou zohledněny požadavky plynoucí z dalších možných způsobů využití dat o vertikální a horizontální křivosti, data budou připravena v podobě výstražných bodů pro implementaci do navigačních zařízení či NDIC.

Kód: TH03010447
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon
Doba řešení: 2018 – 2020
Statut: příjemce
Řešitelský tým: T-Mapy spol. s r.o.České vysoké učení technické v Praze
Anotace: Cílem projektu je rozvoj systému usnadňující pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu ve městech. V projektu bude tento systém integrován se systémy pro vedení městských agend a pasportizačními systémy. Dále budou analyzovány a integrovány datové zdroje, část výzkumu se zaměří také na vývoj efektivních metod dlouhodobé aktualizace dat.

Kód: TJ01000384
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu Zéta
Doba řešení: 2018 – 2019
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: České vysoké učení technické v Praze – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Anotace: Cílem projektu je za využití metod participativního designu vytvořit software pro testování modelu multimodálního plánovače. Tento SW bude připraven pro všechny typy uživatelů mobility včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a rovněž bude zohledňovat všechny módy dopravy a jejich kombinace.

Kód: TITOMV703
Program: BETA2
Doba řešení: 2018-2019
Statut: příjemce
Řešitelský tým: GEOREAL spol. s.r.o., CEDA Maps a.s., T-MAPY spol. s.r.o., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 
Anotace: Soustředit na jednom místě konsolidované, strukturované a průběžně aktualizované požadavky uživatelů na prostorové informace a služby (životní situace i agendy veřejné správy), které budou následně sloužit pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace, a vytvořit nástroj na jejich správu.

Kód: TH02010839
Program: Epsilon
Doba řešení: 2017 – 2019
Statut: příjemce
Řešitelský tým: Vysoké učení technické v Brně
Anotace: Cílem projektu je vyvinout systém, který umožní efektivní poloautomatizované vytváření mapových podkladů vnitřních prostor budov i venkovních tras pro pěší se zvláštním ohledem na specifické potřeby hendikepovaných (detekce bariér, obtížnost průchodu, orientační prvky).

Kód: TH01010586
Program: Epsilon
Doba řešení: 2015 – 2017
Statut: příjemce
Řešitelský tým: Univerzita Karlova v Praze
Anotace: Obsahem řešení projektu je vytvoření souboru softwarových řešení automatizované detekce a zpřesňování geoprvků mapových či navigačních podkladů a jejich změn v průběhu času z pořízených georeferencovaných snímků, ortofot a dat leteckého laserového skenování, případně optických dat dálkového průzkumu Země na pozemních komunikacích za účelem jejich evidence, zpřesnění a aktualizace bez nutnosti terénní rekognoskace a dalšího ověřování přímo na síti pozemních komunikací. Výstupy budou využity pro automatizovanou aktualizaci navigačních mapových podkladů, ve webových mapových službách a dalších aplikacích.

Kód: TA04031418
Program: Alfa
Doba řešení: 2015 – 2017
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,  Eltodo, a.s.
Anotace: Obsahem projektu je vývoj, instalace, testování sensorické sítě a následná datová integrace do unikátního celku s možností poskytování užitných informací koncovým uživatelům se záměrem snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v městských oblastech. Součástí projektu je vytvoření kompletní analýzy současného stavu řešení dopravy v klidu, jejích vazeb a možných dopadů na řízení dopravy v definované zatížené oblasti.

Kód: TB0300MD012
Program: BETA1
Doba řešení: 2015-2016
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s.
Anotace: Strategickým cílem projektu je zvýšení ochrany dopravní cesty, v tomto konkrétním případě silniční infrastruktury, a to formou detekce nebezpečných jevů ohrožujících silniční infrastrukturu a majících vliv na bezpečnost a plynulost dopravy a její negativní dopady. Především se jedná o snižování dopadu rizik, a to jak na samotnou infrastrukturu, tak i na její správu. Správou infrastruktury je myšlena její efektivní údržba a opravy a tím i zajištění její dlouhodobé životnosti. Dalším cílem projektu je zhodnocení rozsahu ohrožení určitých úseků silniční infrastruktury a nákladovosti jejich údržby a oprav. V neposlední řadě se jedná o efektivní a vhodné užití dopravně-telematických aplikací, systémů výstrahy a systémů pro ochranu silniční infrastruktury a řízení dopravy. Mezi efekty dosažení strategického cíle projektu patří zejména: vyšší ochrana silniční infrastruktury; systémový návrh možností rozvoje a rozšíření funkcionalit Jednotného systému dopravních informací; efektivnější financování údržby a oprav silniční infrastruktury; efektivnější financování dopravní telematiky; zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy s efektem eliminace jejího negativního dopadu atd. Uchazeč musí v Návrhu řešení jasně specifikovat, jak chce jednotlivých cílů dosáhnout - jakými konkrétními činnostmi (které uvede do harmonogramu činností) a prostřednictvím jakých odborně kvalifikovaných osob (řešitelů).

Kód: TA04031524
Program: Alfa
Doba řešení: 2014 – 2016
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: TamTam Research s.r.o.České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Anotace: Cílem projektu je umožnit poskytovatelům primárních dopravních dat (např. intenzity dopravy, dojezdové doby, obsazenost parkovišť atp.) jejich poskytování odběratelům prostřednictvím převodu dat do různých standardizovaných formátů včetně převodu popisu polohy tak, jak to vyhovuje odběratelům a zároveň řeší řadu souvisejících agend (správa odběratelů, monitoring, archivace).
Web projektu: lokaj.cz/kamelot

Kód: TA04031574
Program: Alfa
Doba řešení: 2014 – 2016
Statut: příjemce
Řešitelský tým: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta dopravní
Anotace: Obsahem projektu je vývoj rozšířeného datového modelu navigační mapy pro handicapované osoby a zároveň vytvoření metodiky jeho interpretace a implementace pomocí webových mapových služeb. Výstupy tohoto projektu budou moci využít výrobci navigačních zařízení pro tvorbu plnohodnotné navigace pro handicapované spoluobčany.

Kód: TE01020155
Program: Centra kompetence
Doba řešení: 2012 – 2018
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Vysoká škola báňská – Technická univerzita OstravaCentrum dopravního výzkumu, v.v.i.CE-Traffic, a. s.KVADOS, a. s.Vysoké učení technické v BrněČeské vysoké učení technické v PrazeKapsch Telematic Services spol. s r. o.CAMEA, spol. s r. o.ELTODO EG, a. s.ELTODO dopravní systémy s.r.o.
Anotace: Centrum pro Rozvoj Dopravních Systémů (RODOS) je společným projektem spolupracujících výzkumných institucí a podniků určujících směr rozvoje inteligentní mobility v České republice. Centrum je financováno programem Centra kompetence Technologické agentury ČR. Cílem je vytvořit nad silniční dopravou pomocí nových nástrojů dopravní informatiky komplexní informační nástavbu a integrovat ji do stávajících telematických systémů.
Web projektu: www.centrum-rodos.cz

Kód: TA02030673
Program: Alfa
Doba řešení: 2012 – 2015
Statut: příjemce
Řešitelský tým: Západočeská univerzita v Plzni
Anotace: Projekt DOPANAR řeší automatizaci získávání a využití navigačních podkladů, konkrétně v oblasti informacích o dopravních objektech, jako jsou například dopravní značky. Cílem projektu je výzkum v oblasti metod automatické detekce dopravních objektů z vizuálního záznamu (fotografie či video) snímaného za průjezdu sledovaným územím. Dalším cílem je vývoj softwarových modulů pro automatizaci sběru dat a jejich využití pro pasportizaci, aktualizaci navigačních podkladů a online asistenci řidiče.
Web projektu: www.kky.zcu.cz

Kód: TA02030394
Program: Alfa
Doba řešení: 2012 – 2014
Statut: spolupříjemce
Řešitelský tým: Česká zemědělská univerzita v Praze
Anotace: Předkládaný projekt je zaměřen na vytvoření inovativních softwarových nástrojů zejména pro tvorbu podkladů pro projekty udržitelného řízení územního rozvoje a logistických společností. Řešení projektu jsou založena na volbě nejvhodnějších (multimodálních) tras, které vychází z dopravních vztahů mezi cestujícími a jejich cíli.

Kód: TA02030833
Program: Alfa
Doba řešení: 2012 – 2014
Statut: příjemce
Řešitelský tým: VARS BRNO a. s.Vysoké učení technické v Brně
Anotace: Projekt je zaměřen na vytvoření datového skladu projektové dokumentace pozemních komunikací v ČR a webového portálu pro publikaci projektové dokumentace a sdílení souvisejících informací. Cílem je sdílet projektovou dokumentaci především mezi auditory bezpečnosti pozemních komunikací, kteří vykonávají audity podle novely zákona č. 13/1997. Projekt má pozitivní vliv na zvýšení množství a kvality informací, které mají vliv na bezpečnost dopravní infrastruktury.

Kód: TA01030968
Program: Alfa
Doba řešení: 2011 – 2013
Statut: příjemce
Řešitelský tým: VARS BRNO a. s.Univerzita Pardubice
Anotace: Cílem projektu je navrhnout geografickou složku univerzálně využitelného datového podkladu, který bude splňovat potřebné parametry pro to, aby mohl být akceptován jako geografický standard v oblasti pozemních komunikací v ČR. Projekt vytvoří sjednocující platformu pro lokalizaci jevů na pozemních komunikacích tak, aby vyhovoval všem typům agend - minimálně pro sběr pasportních dat, hospodaření s pozemními komunikace a lokalizaci dopravních událostí a dat z telematických zařízení.

Kód: CG944-051-120
Program: Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
Doba řešení: 2009-2010
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní
Anotace: Cílem projektu je provést analýzu kvality poskytovaných dopravních informací. Stanovit metodiku pro hodnocení technické i redakční kvality těchto informací. Vypracovat testy kvality a zveřejnit jejich výsledky. Ustanovit pracoviště dlouhodobě se zabývající touto činností.

Kód: 1F83E/052/120
Program: Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu)
Doba řešení: 2008-2009
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., HaskoningDHV Czech Reoublic, spol. s r.o., VARS BRNO a.s.
Anotace: Cílem předkládaného projektu je analýza komunikací v okolí D1 a stanovení jejich vhodnosti a využitelnosti jako odklonových tras k D1.

Kód: CG741-139-120
Program: Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
Doba řešení: 2007-2009
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní, eago systems spol. s r.o., RADIOKOMUNIKACE a.s.
Anotace: Cílem projektu je navrhnout architekturu systému pracujícího s informacemi o dopravě ve tvaru TPEG. Ověřit funkční možnosti formátu TPEG. Otestovat funkčnost systému (TPEG+DAB) v prostředí ČR. Vypracovat metodiku pro zavedení systému v ČR.

Kód: CI-VZ02-601
Program: Veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji pro potřeby státní správy MD 2006
Doba řešení: 2006
Statut: příjemce
Řešitelský tým: CEDA Maps a.s., CROSS Zlín, a.s., HaskoningDHV Czech republic, spol. s r.o.
Anotace: Cílem projektu je navrhnout a ověřit řešení formou inteligentních dopravních systémů pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení průjezdnosti dálnic a rychlostních silnic.