Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky pro služby

Verze 2023

Čl. I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) společnosti CEDA Maps a.s., se sídlem Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, IČO: 26429632, DIČ: CZ26429632 (dále také jen „CEDA“, nebo „Poskytovatel“) tvoří samostatnou část obsahu všech smluv o poskytování webových služeb uzavřených mezi Poskytovatelem a objednatelem. Individuální smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a objednatelem (dále také jen „smlouva“) může stanovit podmínky poskytování webových služeb odchylně od těchto VOP. Odchylná ujednání smlouvy mají před zněním těchto VOP přednost. Pojmy užívané těmito VOP mají stejný význam v celém textu smlouvy.
 2. Tyto VOP jsou součástí faktury, zálohové faktury nebo návrhu na uzavření smlouvy.
 3. Účastníci smluvního vztahu shodně prohlašují a souhlasí, že k uzavření, změně nebo k ukončení smlouvy může dojít také prostřednictvím elektronické komunikace

Čl. II. Uzavření smlouvy o poskytování webových služeb

 1. Smlouva musí být uzavřena písemně. Uzavření smlouvy v jiné, než písemné formě je vyloučeno.
 2. K uzavření smlouvy dochází okamžikem připojení podpisu obou smluvních stran ke smlouvě, nebo vyslovením souhlasu (např. v textu e-mailové zprávy, nebo v textu samostatné objednávky) objednatele s nabídkou Poskytovatele, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. formou tzv. click-wrap).
 3. Nabídkou se pro účely těchto VOP rozumí písemný návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy obsahující alespoň identifikaci smluvních stran, ujednání o rozsahu poskytovaných služeb (typ, počet/rozsah, území atd.), době poskytování služeb, rozsahu licence k výstupům, výši odměny, a odkaz na tyto VOP. Jiné právní jednání neobsahující alespoň v předchozí větě uvedené náležitosti není nabídkou a Poskytovatele nezavazuje k jakémukoliv plnění

Čl. III. Předmět webových služeb

 1. Webové služby CEDA jsou souborem internetových softwarových nástrojů pro využití map a databází. Služby jsou přístupné formou webového rozhraní, příp. formou Javascriptového SDK, nebo jiným způsobem uvedeným ve smlouvě, nebo na internetových stránkách Poskytovatele.
 2. Popis jednotlivých webových služeb je obsažen ve smlouvě, nebo na internetových stránkách Poskytovatele https://developers.ceda.cz/
 3. Webové služby jsou poskytovány v licenčních modelech na základě:
  • A. počtu sledovaných / řízených objektů (Asset tracking)
  • B. počtu dotazů na jednotlivé služby (Transakční)
  • C. počtu uživatelů (Uživatelská)
  • D. předem definované multilicence pro danou organizaci (Firemní)
 4. Každý z těchto licenčních modelů může být poskytován i ve variantě OEM s omezeným použití na konkrétní aplikace nebo služby poskytované Objednatelem třetím stranám.

Čl. IV. Odměna a platební podmínky

 1. Webové služby mohou být poskytovány úplatně nebo bezúplatně.
 2. Je-li poskytování služeb úplatné, je objednatel povinen zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši sjednané ve smlouvě na základě ceníku zvoleného licenčního modelu. Vedle odměny je objednatel povinen Poskytovateli zaplatit daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající právním předpisům platným a účinným ke dni vystavení příslušného daňového dokladu.
 3. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli odměnu za poskytování služeb CEDA na základě daňového dokladu – faktury (dále také jen „faktura“) vystavené Poskytovatelem.
 4. Odměna je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to i elektronicky.
 5. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Pokud by byla jednotlivá fakturovaná částka na jedné faktuře nižší než 5.000 Kč bez DPH, může Poskytovatel prodloužit fakturované období, a to i opakovaně tak, aby byla překročena uvedená částka na jednotlivém dokladu. Fakturované období nebude však v žádném případě delší než 12 měsíců.
 6. Zaplacením odměny se rozumí připsání příslušné částky na účet Poskytovatele uvedeného ve smlouvě.
 7. Pro případ porušení povinnosti objednatele zaplatit Poskytovateli odměnu, je Poskytovatel oprávněn zamezit objednateli v přístupu k webovým službám a odstoupit od smlouvy.
 8. Je-li smlouva ujednána na dobu delší než 12 po sobě jdoucích měsíců a odměna je hrazena opakovaně na určité období, je Poskytovatel oprávněn jednostranně zvýšit celkovou sjednanou odměnu na dané období o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým úřadem (dále také jen „inflace“) za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém má být faktura na dané období vystavena. Poskytovatel je oprávněn tímto způsobem zvýšit sjednanou odměnu o inflaci za každý kalendářní rok vždy pouze jedenkrát. Inflace může být zohledněna za všechny předcházející roky, za které nebyla uplatněna, a to kdykoliv v průběhu trvání smlouvy s tím, že v takovém případě se přírůstky průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášených Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní roky sčítají. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje.
 9. Zvýšení odměny podle předchozího odstavce je Poskytovatel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději s fakturou na období, na které je faktura vystavována. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou odměnu a způsob výpočtu zvýšení odměny.

Čl. V. Licence

 1. Objednatel je oprávněn využívat předmětné webové služby pouze v souladu se smlouvou.
 2. Užívá-li objednatel jako součást služby software nebo databázi, poskytuje Poskytovatel objednateli oprávnění k jejich užívání v dále stanoveném rozsahu a ve vztahu ke konkrétní službě nebo aplikaci objednatele (dále také jen „licence“) uvedené ve smlouvě, není-li dále stanoveno jinak.
 3. Podmínky a druhy licence:
  • A. Asset Tracking - v případě licenčního modelu pro sledování či řízení pohybu objektů (vozidel, osob, předmětů, zvířat apod.) se poskytuje licence pro sledování / řízení jednoho objektu. V případě, kdy nebude možné určit konkrétní objekt, ke kterému se licence vztahuje, je licence udělována na objekt virtuální s tím, že výstupy využívající činnosti pro tento jeden virtuální objekt mohou být v každý časový okamžik předány a využívány nejvýše jedním reálným objektem.
  • B. Transakční - v případě transakčního licenčního modelu je licence poskytována pro každé jednotlivé volání webových služeb, není-li stanoveno jinak.
  • C. Uživatelská - v případě uživatelského licenčního modelu je poskytována licence pro jednoho uživatele. Jedná se o licenci nepřenosnou (nikoliv plovoucí), ale lze jí využívat v rámci všech fyzických stanic (PC, mobilní telefon, tablet apod.) se kterými daný konkrétní uživatel pracuje.
  • D. Firemní - v případě firemního licenčního modelu je licence poskytována pro použití uvnitř firemní sítě a v rámci vnitřních aplikací objednatele.
 4. V případě potřeby nutnosti přenést licenci na jiného uživatele, objekt apod., je objednatel nejprve povinen provést zamezení přístupu původního uživatele, resp. fyzické odpojení sledovacího zařízení od objektu apod. V případě převedení licence z jednoho uživatele na jiného, resp. z jednoho objektu na jiný, je objednatel oprávněn nadále využívat historická data pořízená původním uživatelem, resp. v souvislosti s původním objektem, bez nutnosti rozšíření počtu licencí.
 5. V případě OEM licence je objednatel oprávněn užívat služby pouze ve vlastních aplikacích a produktech určených pro užití třetími stranami specifikovaných se Smlouvě.
 6. Objednatel je oprávněn v procesu užívání využívat data a výstupy pro tvorbu odvozených, kvalitativně nových informací jako jsou analýzy nad vlastními daty, výpočty obalových zón, počítání matic vzdáleností a další bez konečného vymezení. Tyto analýzy je objednatel oprávněn využívat pouze pro vlastní potřebu a v rámci komunikace se svými partnery a zákazníky. U těchto odvozených výstupů je objednatel povinen uvádět zdroj dat ve tvaru „Mapová data © CEDA“.
 7. Objednatel je povinen zajistit bezpečnost veškerých přístupových údajů předaných Poskytovatelem na základě smlouvy před zneužitím ze strany třetích osob. V případě, kdy k takovému zneužití dojde, je povinen neprodleně informovat Poskytovatele. Neučiní-li tak, nese objednatel odpovědnost za případně způsobenou škodu.
 8. Není-li výslovně dohodnuto jinak, objednatel není oprávněn zcizit, půjčit, postoupit, rozmnožovat, rozšiřovat nebo jinak přenechat výstupy získané na základě webové služby, tj. digitální mapy, nebo data, ani jejich části.
 9. Objednatel není oprávněn využívat data (mapy, výstupy ze služeb) pro tvorbu jakéhokoliv komerčního či nekomerčního produktu podobného webovým službám, které jsou předmětem smlouvy, a to za jakýmkoliv účelem, vč. prodeje či pronájmu nebo darování třetím osobám. Datový obsah výstupu webové služby nesmí být využíván při tvorbě komerčních ani nekomerčních digitálních map a databází.
 10. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn provádět průběžné aktualizace funkcí a rozhraní webové služby a datového obsahu.
 11. Objednatel není oprávněn udělit podlicenci, postoupit licenci či práva (zužitkovat, vytěžit) k webové službě, výstupu z webové služby, aplikaci nebo databázi, nebo jejich výkon, ani webovou službu zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá ze smlouvy, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, není-li smlouvou stanoveno jinak.
 12. Umožňuje-li smlouva objednateli udělit podlicenci třetím osobám, je podlicence poskytována pouze v rozsahu běžného užití výstupů aplikací využívajících webovou službu, není-li sjednáno jinak.
 13. Umožňuje-li smlouva objednateli udělit podlicenci (umožnit přístup) k webovým službám třetím osobám, je objednatel povinen vždy:
  • označit každý výstup z webové služby (pokud je to technicky proveditelné) a související dokumentaci, nebo listinu textem ve znění „Mapová data: © CEDA, ČUZK“ v případě služeb pouze pro území Česka a Slovenska a v případě služeb zahrnující i další území pak ve znění „Mapová data: © CEDA, ČUZK, TomTom“;
  • písemně informovat třetí osobu o existenci autorských práv Poskytovatele a zákazu využívání webové služby třetí osobou k jinému než běžnému užití výstupů aplikací využívajících webovou službu, není-li sjednáno jinak. 2/2

Čl. VI. Odpovědnost za škodu a vady

 1. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vhodnost užití webové služby pro objednatelem zvolený účel ani za výsledky, vzešlé z užívání webové služby.
 2. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady v užívání webové služby způsobené nevhodným hardwarovým nebo softwarovým nastavením nebo vybavením objednatele.
 3. Poskytovatel nese odpovědnost výhradně za polohovou přesnost a aktuálnost dat k okamžiku sběru dat a jejich zapracování, a to tak, jak je běžné k povaze webové služby a dále za dostupnost služeb dle článku VII. VOP
 4. Právo objednatele na uplatnění nároků z vad webové služby (reklamace) není výše uvedeným dotčeno, uplatňovat lze však jen takové nároky z vad, které jsou ve zjevném nepoměru k technické povaze webové služby.
 5. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel odstraní reklamovanou vadu a promítne její odstranění do webové služby nejpozději do 8 měsíců od jejího nahlášení.

 

Čl. VII. Úroveň poskytovaných služeb

 1. Během kalendářního měsíce (dále jen období) poskytování webové služby bude webové rozhraní funkční a bude objednateli k dispozici nejméně po 99 % času.
 2. Objednatel je oprávněn vznést nárok na kompenzaci nedodržené úrovně služeb do 30 dní od konce období, ve kterém k výpadku došlo. Neučiní-li tak, jeho nárok tímto dnem zaniká. Objednatel je oprávněn nárokovat kompenzaci za nedodržení úrovně poskytované webové služby dle následující tabulky: 
  Procento dostupnostiPočet dnů bezplatného poskytování služby objednateli přidaných ke konci období poskytování
  < 99,0% – >= 98,0%3
  < 98,0% – >= 95,0%6
  < 95,0 %15
 3. Ustanovení o dostupnosti webové služby dle předcházejících odstavců se nevztahují na jakékoli vady (i) způsobené faktory, jež jsou mimo kontrolu Poskytovatele (vyšší moc); nebo (ii) způsobené vybavením objednatele nebo třetí strany, případně jejich kombinací (které primárně nejsou pod kontrolou Poskytovatele) či (iii) které vyústí z činnosti či nečinnosti objednatele nebo třetí strany. 
 4. Definice dostupnosti webových služeb:
  • Výpadek nastane, pokud služba vrací provozní chybu nebo nevrací žádnou odpověď ve více než pěti procentech volání a zároveň tento stav trvá alespoň 10 po sobě jdoucích minut. Výpadek se určuje na základě výstupu ze serveru webové služby. Za výpadek je považována i situace kdy server běží, ale v daný moment není dostupný z páteřní české části sítě Internet.
  • Je-li Plánovaný výpadek oznámen objednateli alespoň 3 dny před termínem tohoto výpadku, není plánovaný výpadek pro účely hodnocení úrovně poskytovaných služeb započítáván mezi Výpadky. Celková délka plánovaných výpadků během kalendářního roku je menší než 24 hodin.
  • Procento dostupnosti představuje celkový počet minut období, kdy byla služba funkční, vydělený celkovým počtem minut období po odečtení počtu minut plánovaných výpadků.

Čl. VIII. Sankce 

 1. V případě prodlení objednatele se zaplacením odměny je objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 2. V případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. V odst. 5, 6, nebo v čl. XI těchto VOP je objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 3. V případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. V odst. 7 nebo 8 těchto VOP je objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 4. Povinnost objednatele k náhradě škody není ujednáním o smluvní pokutě nijak dotčena. Poskytovatel je oprávněn požadovat po objednateli náhradu škody i nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty

Čl. IX. Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, porušil-li objednatel některou z povinností stanovených v čl. V odst. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 a v čl. XI těchto VOP, a dále v případě opakovaného podstatného porušení ostatních ujednání smlouvy ze strany objednatele ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku. Opakovaným porušením smlouvy se rozumí každé druhé a další porušení stejné povinnosti stanovené smlouvou.
 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě opakovaného podstatného porušení smlouvy ze strany Poskytovatele ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku. Opakovaným porušením smlouvy se rozumí každé druhé a další porušení stejné povinnosti stanovené smlouvou.
 3. Odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní straně doručeno písemně a nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
 4. Účinky odstoupení se nedotýkají nároků smluvních stran na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Čl. X. Trvání smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na dobu trvání 12 měsíců ode dne nabytí její účinnosti, není-li sjednáno jinak.
 2. Smlouvu sjednanou na dobu určitou lze prodloužit na základě písemné dohody mezi smluvními stranami uzavřením písemného dodatku ke smlouvě.
 3. Smlouva může být automaticky prodloužena konkludentně, tj. zaplacením faktury doručené objednateli před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána. K prodloužení může dojít i v případě, že objednatel po uplynutí doby trvání smlouvy nadále využívá webových služeb a Poskytovatel alespoň měsíc před skončením doby trvání smlouvy neprojeví vůli, aby smlouva skončila. Pro účely tohoto odstavce se faktura doručená objednateli považuje za nabídku na prodloužení smlouvy za podmínek sjednaných ve smlouvě, jejíž doba trvání je prodlužována a s odměnou ve výši stanovené ve faktuře. Doba trvání smlouvy se dle podmínek tohoto odstavce prodlužuje vždy na dobu trvání 12 měsíců, není-li ujednáno jinak. Na postup při sjednávání prodloužení smlouvy se čl. II těchto VOP použije obdobně.
 4. Pro účely prodloužení smlouvy dle tohoto článku VOP se na smlouvu užijí VOP platné a účinné k okamžiku uzavření dodatku ke smlouvě, resp. k okamžiku zaplacení faktury.

Čl. XI. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel informuje objednatele ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), že bude v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat identifikační a kontaktní osobní údaje objednatele, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob. Zpracování osobních údajů bude Poskytovatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy, a to po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy, nejméně však po dobu stanovenou dotčenými právními předpisy. Zpracovávané osobní údaje nebudou předávány žádným třetím stranám, s výjimkou externí účetní kanceláře, právní kanceláře a auditora, a to na základě smlouvy o zpracování těchto údajů. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Poskytovatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele https://ceda.cz/ochrana-informaci.

Čl. XII. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti ze smlouvy se řídí českým právem.
 2. Poskytovatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu měnit tyto VOP. V takovém případě je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu uveřejnit aktualizovanou verzi VOP na svých webových stránkách, příp. je zaslat na e-mail objednatele. Pro účely smlouvy se vždy užijí VOP platné a účinné k okamžiku uzavření smlouvy, nebo dodatku smlouvy, nebo k okamžiku sjednání jakékoliv změny v předmětu plnění smlouvy.
 3. Objednatel je povinen nejpozději do 7 dnů od ukončení smlouvy přestat využívat webové služby.